Основні етапи еволюції безхребетних тварин

0

Автор: admin | Розділ: Еволюція тваринного світу | 14-12-2010

Як вам відомо, безхребетні — це численна група тварин, що не мають внутрішнього осьового скелета — хорди чи хребта. До них належать одноклітинні тварини, або найпростіші, та багатоклі­тинні (кишковопорожнинні, плоскі, круглі та кільчасті черви, молюски, членистоногі, хордові).

Походження одноклітинних тварин. Перші живі істоти виникли в морі й мали вигляд дрібних слизуватих грудочок. У них не було ні ядер, ні вакуоль, ні інших оформлених частин клітин, але вони могли рости, засвоюючи з навколишнього середовища поживні речовини, і розмножуватися. У процесі природного добо­ру ці первинні організми поступово ускладнювалися, і згодом з них розвинулися перші одноклітинні, у яких були вже ядра. На початковому етапі еволюції живої природи вони в свою чергу дали початок одноклітинним тваринам і примітивним гри­бам, їхніми предками більшість біологів вважає найдавніші одноклітинні — найпростіші джгутикові.

Отже, першими з тварин на Землі з’явилися одноклітинні організми — найпростіші. Серед них є не лише одноклітинні, а й колоніальні форми.

Походження багатоклітинних тварин. Ви вже знаєте, чим відрізняються багатоклітинні тварини від одноклітинних. Як же виникли багатоклітинні тварини? Точних даних про це немає, бо це відбулося сотні мільйонів років тому. Вчені вважають, що найімовірніше в якихось давніх колоніальних найпростіших клітини розташувалися не в один, а в два шари. Ці клітини виявилися не в однакових умовах щодо зовнішнього середовища. Тому в процесі тривалого історичного розвитку під впливом природного добору вони стали відрізнятися одні від одних будовою і функціями. Одні клітини, безпосередньо пов’я­зані з середовищем, зберегли функції руху, захисту, захоплення їжі. Інші, менш пов’язані з середовищем, зберегли тільки функції травлення, які відбувалися так само, як у гідри.

Походження кишковопорожнинних. З усіх багатоклітинних найпростішу будову мають кишковопорожнинні. У них нема тканин, статеві клітини дуже подібні до цілого одноклітинного організму. Вважають, що в процесі еволюції вони виникли від давніх колоніальних найпростіших. Найдавніші кишковопорож­нинні не мали скелета і через те у викопному стані не збереглися.

Походження плоских червів. Серед двобічносиметричних тва­рин найпростішу будову мають плоскі черви, об’єднані в окремий тип тварин. Разом з тим плоскі черви подібні до кишковопо­рожнинних за будовою травної системи. І в тих, і в тих вона має вигляд мішка з єдиним отвором — ротовим. Припускають, що плоскі черви виникли з вимерлих тепер плазуючих тварин, схожих на давніх кишковопорожнинних. У зв’язку з повзанням у них виникли передній і задній кінці, черевна й спинна частини. Вони стали двобічносиметричними. Першими з’явилися вільноживучі черви, а паразитичні виникли пізніше.

Походження круглих червів. Основна ознака, якою круглі черви відрізняються від плоских,— це округла трубчаста форма тіла. Припускають, що вони пішли від давніх плоских червів. У них під впливом мінливості, спадковості й природного добору з’явилися порожнина в тілі й одночасно — анальний отвір, крізь який видаляються з організму неперетравлені рештки їжі.

Походження кільчастих червів. Від спільних предків червів під впливом факторів еволюції виникли й кільчасті черви. Важли­вим моментом у їхній еволюції було розчленування тіла на сегменти (кільця). Завдяки активному рухові в кільчастих червів з’явилася кровоносна система, яка почала постачати тілу поживні речовини й кисень. Давні кільчасті черви мають складнішу порів­няно з іншими червами будову.

Походження молюсків. Молюски ні зовнішнім виглядом, ні внутрішньою будовою не подібні до кільчастих червів. Проте і ті, й ті на ранніх стадіях розвиваються зовсім однаково; у бага­тьох видів морських черевоногих молюсків є личинка, схожа на личинку морських багатощетинкових червів. Отже, ембріологічні дані свідчать про те, що молюски походять від кільчастих червів.

Походження членистоногих. Давні членистоногі тварини три­лобіти нагадували морських багатощетинкових червів, але, на відміну від них, мали на кожному кільці тіла пару ніг, подібних до ніг членистоногих. Вони посідають проміжне місце між сучас­ними членистоногими і давніми кільчастими червами.

Ваш відгук